Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Slobodný prístup k informáciám
PDF Tlačiť E-mail

Informácie

ktoré je Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej povinné zverejniť podľa ustanovenia § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií


1. Spôsob zriadenia Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej (ďalej len GMH), jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

a) Spôsob zriadenia GMH

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej má nasledovné identifikačné údaje :
Názov: Gymnázium Martina Hattalu
Právna forma:

štátna rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami napojená na štátny rozpočet ako orgán miestnej štátnej správy

Sídlo: Ul. Železničiarov 278 , 028 01 Trstená
IČO: 00 160 822

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je škola riadená Krajským školským úradom v Žiline podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon).
Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je na základe zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom školstva slovenskej socialistickej republiky z 23.02.1970 pod číslom 2357/1970-II/2 v znení dodatkov č. 1 z 03.02.1994 vydaným Školskou správou II v Banskej Bystrici pod číslom 241/1994-OR/Se/P1,
č. 2 z 15.10.1996 vydaným Krajským úradom v Žiline pod číslom 96/01581-023,
č. 3 z 17.08.1999 vydaným Krajským úradom v Žiline pod číslom 99/09656,
č. 4 z 23.11.1996 vydaným Krajským úradom v Žiline pod číslom 99/13916 - 003,
č. 5 z 01.01.2002 vydaným Krajským úradom v Žiline pod číslom 2002/13916-004,
č. 6 z 21.01.2004 vydaným Krajským školským úradom v Žiline pod číslom 2004/00012, č. 7 z 04.08.2008 vydaným Krajským školským úradom v Žiline pod číslom 2008/00151-14,
č. 8 z 27.08.2008 vydaným Krajským školským úradom v Žiline pod číslom A2008/00151-16

samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou
s identifikačným číslom organizácie 00160822.

Právne postavenie Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Hospodári samostatne na základe rozpočtu napojeného na Krajský školský úrad v Žiline.
Gymnázium Martina Hattalu Trstená podľa zriaďovacej listiny poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitou ( ISCED 3A.) Prioritne pripravuje pre štúdium na vysokých školách, no absolventi získavajú kompetencie aj na priame uplatnenie na trhu práce.
Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej na základe zriaďovacej listiny sa skladá s troch subjektov a to:
• štvorročné gymnáziu – 4RG,
• osemročné gymnáziu – 8RG,
• bilingválnu sekciu s vyučovacím jazykom španielskym

Štatutárnym orgánom gymnázia je riaditeľ, ktorý riadi činnosť organizácie a koná v jej mene.
Riaditeľ je v zmysle zákona 596/2003 § 5 ods.4 v prvom stupni orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva v danom regióne.


b) Právomoci, poslanie, úlohy a kompetencie GMH

Základným právnym rámcom definujúcim právomoci , poslanie, úlohy a kompetencie Gymnázia Martina Hattalu je Zákon 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní.

1. Poslanie Gymnázia Martina Hattalu

 1. Poslanie Gymnázia Martina Hattalu je určené v zriaďovacej listine
  1. V gymnáziu (4RG a 8RG) poskytuje úplní všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou a pripravuje pre štúdium na vysokých školách.
  2. V bilingválnej sekcií škola poskytuje okrem všeobecného vzdelania s maturitnou skúškou aj jazykové vzdelanie v španielskom jazyku a to aj s odborným zameraním a pripravuje po jazykovej stránke na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.
 2. Toto poslanie plní pri rešpektovaní ľudských a občianskych práv, právnych noriem a požiadaviek spoločnosti.
 3. Vo výchovno-vzdelávacom procese preferuje také princípy ako humanizmus, tolerancia, zodpovednosť za osobnú i globálnu budúcnosť, hrdosť na tradície, osobná i národná identita. Tieto vyššie princípy sú premietnuté v Hodnotách školy a Profile absolventa.
 4. Hlavným cieľom organizácie vo všetkých subjektoch je kvalita, ktorú chápeme ako spokojnosť prijímateľov služieb.
 5. Organizácia vo všetkých svojich činnostiach reaguje na situáciu a požiadavky v regióne.

2. Úlohy v gymnaziálnom štúdiu

 1. Gymnázium má za cieľ prioritne pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách a uplatnenie sa v živote. Edukácia absolventa sa formálne ukončuje maturitnou skúškou a potvrdzuje maturitným vysvedčením.
 2. Škola reaguje na najnovšie výsledky spoločenského poznania, prioritne pedagogického výskumu a podľa nich modernizuje celý výchovno-vzdelávací proces. Za túto modernizáciu zodpovedá, plánuje ju a riadi riaditeľ školy. Využíva pri tom dokumenty, poznatky a názory autorít, zamestnancov školy a školských samosprávnych orgánov.
 3. Škola vníma svoju činnosť ako službu verejnosti. Rozsah a charakter ponúkaných služieb je určený školskými dokumentmi a škola je pripravená tieto ponúkané služby poskytovať v čo najlepšej kvalite. Očakáva, že rodičia a žiaci sa uchádzajú o také vzdelávanie a takú výchovu ako škola ponúka. Ak nie, očakáva sa, že využijú svoje možnosti a práva na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. Škola buduje portfólio ponúkaných vzdelávacích služieb tak, aby bolo maximalizované uspokojenie záujmov klientov v rozsahu možností školy.
 5. Škola môže poskytovať neakreditované vzdelávacie služby pre ľubovoľných záujemcov podľa ich požiadaviek. Táto služba je za úhradu všetkých jej nákladov.

3. Úlohy školy v oblasti školského stravovania

Škola vo svojej školskej výdajni jedál poskytuje služby školského stravovania svojim žiakom a študentom, svojim zamestnancom a svojim bývalým zamestnancom na starobnom alebo invalidnom dôchodku

4. Úlohy školy v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia

 1. Gymnázium Martina Hattalu v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia najmä:
  1. Spravuje a zveľaďuje majetok svoj a Slovenskej republiky poskytnutý mu k plneniu vymedzeného poslania
  2. Utvára jednotlivým oddeleniam a pracovníkom školy potrebné materiálne podmienky na zabezpečenie plnenia ich úloh
  3. Navrhuje rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok podľa výkonov v zmysle právnych predpisov.
  4. Rozpisuje pridelený rozpočet a sleduje optimálnosť čerpania finančných prostriedkov,
  5. Spravuje rozpočet na zabezpečenie plnenia všetkých úloh a poslaní,
  6. Plánuje investičnú činnosť na zveľaďovanie majetku v jeho správe,
 2. Rozpočet školy, na základe jej požiadaviek, vyčleňuje zriaďovateľ školy zo svojho rozpočtu.
 3. Škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu jej poslania a úloh.
 4. Hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu a je pravidelne kontrolované zriaďovateľom školy.

5. Úlohy školy v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej

 1. Škola v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej najmä:
  1. V pracovnoprávnych vzťahoch ku svojim zamestnancom vystupuje ako zamestnávateľ
  2. Plní všetky povinnosti vyplývajúce jej zo Zákonníka práce, Zákona o výkone prác vo verejnom záujme, Zákona o pedagogických zamestnancoch, Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
  3. Zabezpečuje administratívno-technické práce na mzdovom a pracovno-právnom úseku. Poskytuje právne poradenstvo zamestnancom školy.

6. Úlohy školy v oblasti informačnej činnosti a štatistiky.

 1. Škola v oblasti informatiky a štatistiky najmä :
  1. zabezpečuje zhromažďovanie, predspracovanie a prenos informácií a podľa požiadaviek ministerstva školstva, Krajského úradu v Žiline a štátnej školskej inšpekcie a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Plní si úlohy vyplývajúce zo zákona o voľnom prístupe k informáciám
  3. Vystupuje vo svojom mene ako štatistická jednotka a plní úlohy vyplývajúce zo zákona o štatistike.
  4. Vystupuje vo svojom mene pri poskytovaní údajov podľa osobitného predpisu (napríklad Zákon o ochrane ovzdušia, Zákon o civilnej ochrane a pod.)
  5. Pravidelne informuje verejnosť, radu školy a podľa potreby aj územnú školskú radu o stave a problémoch školy.

7. Výkon štátnej správy

 1. Riaditeľ školy rozhoduje ako orgán štátnej správy v prvom stupni o:
  1. prijatí žiaka na školu,
  2. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
  3. oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,
  4. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
  5. povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí,
  6. prerušení štúdia,
  7. povolení zmeny študijného odboru,
  8. preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky
  9. povolení opakovať ročník
  10. uložení výchovných opatrení,
  11. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
  12. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
  13. priznaní štipendia
  14. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení,

  Podrobnejšie sú právomoci a kompetencie GMH vymedzené v Organizačnom poriadku GMH


c) Organizačná štruktúra GMH

Personálna štruktúra školy:

 1. Riadiaci pracovníci:
  Riaditeľ školy
  Zástupca riaditeľa pre veci technicko-ekonomické
  Zástupca riaditeľa školy pre veci pedagogické
 2. Ďalší pedagogickí zamestnanci:
  Triedny profesor
  Výchovný poradca
  Kariérový poradca
  Uvádzajúci pedagogický zamestnanec
  Vedúci predmetovej komisie
  Koordinátor informatizácie
  Koordinátor prevencií
  Koordinátor ŠVVP
  Správca zbierok
  Správca priestorov
  Bezpečnostný technik
 3. Pedagogickí zamestnanci podľa karierových stupňov:
  Začínajúci učiteľ
  Samostatný učiteľ
  Učiteľ s prvou atestáciou
  Učiteľ s druhou atestáciou
 4. Nepedagogickí zamestnanci:
  Hospodár školy
  Samostatná administratívna pracovníčka (tajomníčka školy)
  Školník
  Údržbár
  Kurič
  Upratovačka
  Vrátnik

Organizačná štruktúra GMH a jej popis sú podrobnejšie uvedené v Organizačnom poriadku GMH, do ktorého možno slobodne nahliadnuť na sekretariáte riaditeľa GMH.

 

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

a) Miesto a čas získavania informácií

Telefonicky: 043/5392212
043/5324633 – sekretariát
0905 351498 – riaditeľ školy
043/5392386
043/5392294 – ekonomické oddelenie
Osobne: sekretariát riaditeľa GMH
Poštou na adresu: Gymnázium Martina Hattalu
ul. Železničiarov 278
028 01 Trstená
Faxom: 043/5392212
Elektronickou poštou: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
web: http://www.gmhtrstena.sk

Informácie sa žiadateľom sprístupňujú aj bez preukázania právneho alebo iného dôvodu, alebo záujmu v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00 hod.


b) Spôsob a forma získavania informácií

Povinné zverejňovanie informácií:

GMH je povinný zverejniť tieto informácie:

 • spôsob zriadenia , jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia GMH, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 • postup, ktorý musí GMH dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých GMH koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k GMH,
 • sadzobník poplatkov, ktoré GMH vyberá za sprístupňovanie informácií.

Okrem týchto informácií môže GMH zverejniť aj ďalšie informácie.
Uvedené informácie sa zverejnia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a súčasne sa zverejnia v sídle GMH na verejne prístupnom mieste - na oknách pri vchodových dverách gymnázia.
GMH, ako prevádzkovateľ informačných systémov, ktoré obsahujú informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť, je povinný informácie obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných predpisov. GMH môže informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť aj ďalšími spôsobmi.


Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Forma a obsah žiadosti o sprístupnenie informácie:

 • žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom,
 • zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje,
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, GMH bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek tejto výzve GMH žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tejto nedostatok sprístupniť, GMH žiadosť odloží,
 • žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená GMH,
 • na žiadosť GMH písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Spôsoby sprístupnenia informácií na žiadosť:

 • GMH sprístupňuje informácie najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne GMH so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie,
 • GMH umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie,
 • GMH pri poskytovaní informácií urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti súvisiace s obmedzením prístupu k informáciám podľa § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia GMH

a) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Odvolanie

Proti rozhodnutiu GMH o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na sekretariáte GMH.

Z odvolania by malo byť zrejmé najmä:

 • kto podáva odvolanie,
 • proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • dôvody odvolania,
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Spôsob podania odvolania:

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • telegraficky, telefaxom, v tom prípade však treba písomné odvolanie doručiť na GMH riadne podpísané do troch dní ,
 • elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

O odvolaní proti rozhodnutiu GMH rozhoduje Krajský školský úrad v Žiline, ako jeho nadriadený orgán.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania GMH. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.


b) Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia GMH


Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd (krajský súd).

 

4. Postup, ktorý musí GMH dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt


Lehoty, ktoré je povinné GMH dodržiavať podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií :

 • v jednoduchých veciach bezodkladne,
 • do 5 dní (§ 7 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. ) – odkaz na už zverejnenú informáciu,
 • do 7 dní (§14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.) – výzva žiadateľovi, ktorého žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti na ich doplnenie, uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • do 5 dní (§ 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) – postúpenie žiadosti, ktorú nemôže GMH vybaviť a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
 • najneskôr do 8 pracovných dní (§ 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) – odpoveď žiadateľovi o informáciu na úplnú žiadosť, ak nie sú závažné dôvody na predĺženie lehoty podľa § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • bezodkladne pred uplynutím lehoty uvedenej v § 17 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. (§ 17 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.) – oznámenie predĺženia lehoty žiadateľovi o informáciu z dôvodov podľa § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • do 15 dní (§ 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. ) – rozhodnutie o odvolaní.

Všetky lehoty začínajú plynúť dňom doručenia podania na GMH.

 

5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých GMH koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu GMH

 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Listina základných práv a slobôd,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 597/2003 Z.z.. o financovaní ZŠ,SŠ a ŠZ v znení nesk.predpisov,
 • Zákonník práce,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Obchodný zákonník,
 • Občiansky zákonník,
 • Občiansky súdny poriadok,
 • Trestný zákon,
 • Trestný poriadok,
 • Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petíciach
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej povinnosti učiteľov a výchovnej činnosti pedagogických pracovníkov,
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 365/2004 Z.z . antidiskriminačný zákon
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 • Štatút GMH,
 • Organizačný poriadok GMH,
 • Pracovný poriadok GMH,
 • Spisový a škartačný poriadok GMH.

 

6. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník nákladov za sprístupnenie informácií podľa ust. § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií:

 1. Informácie sa žiadateľovi sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:
  1. obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
  2. vyhotovenie kópii požadovaných informácií, a to najmä na papier,
  3. obstaranie obalu, a to najmä obálok
  4. odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.
 3. Úhrada nákladov podľa bodu 2. tohto sadzobníka sa určí ako súčet týchto nákladov.
 4. Za jednotlivé úkony spoplatňované podľa bodu 2. tohto sadzobníka zaplatí žiadateľ nasledovné úhrady:
  1. Bezplatne sa poskytujú informácie:
   1. ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním neprekročia 1,66 €,
   2. faxom,
   3. telefonicky,
   4. elektronickou poštou.
  2. Odpovede na žiadosti o informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním prekročia 1,66 eur, sa posielajú na dobierku.
 5. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
 6. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie predstavujú:
a. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,07 €
b. za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4
0,10 €
c. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 (farebnej)
0,76 €
d. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,10 €
e. za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3
0,13 €
f. za tlač jednej strany informácie formátu A4
0,13 €
g. za jeden kus diskety 3,5“
0,13 €
h. za jeden kus CD ROM
1,66 €
i. za obálku formátu A6
0,03 €
j. za obálku formátu A5
0,03 €
k. za obálku formátu A4
0,10 €

 

Mgr. Štefan Kristofčák

riaditeľ školy


V Trstenej dňa 02. januára 2011

 


Meniny:

Dnes : Roman(a)
Zajtra : Matej
február 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Žiadne udalosti

 STU Strojnícka fakulta

Projekt ESF

Strediská moderného a aktívneho vzdelávania

ITMS: 26110130602

 

Európsky sociálny fond

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

EURÓPSKA ÚNIA

Operčný program vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Moderné vzdelávacie centrá pre podporu premeny a inováciu vzdelávania

Kód výzvy:

OPV-2008/1.1/04-SORO

PrihlásenieUžívateľov online

Máme online 51 hostí