Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Rozmiestnenie učební v šk. roku 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail
NB
3. poschodie

OU SJL 1  

MS ŠPJ
III.D

OU ŠPJ 3 IV.D

OU SJL 3 II.D

OU ŠPJ 1 I.D

OU ŠPJ 2
V.D

2. poschodie

OU ANJ 2
Kvinta

OU ANJ 3

OU DEJ     III.E

MS ANJ

OU ANJ 1 II.C

OU ANJ 4 III.C
1. poschodie
Sekunda
Prima

OU GEG  I.A

Tercia

Kvarta

OU SPV 1 
I.C

Prízemie
ESF
OU NEJ 1

OU NEJ 2
I.B

OU SJL 2
IV.C

SB
3. poschodie

OU MAT 4
IV.A

OU 3

OU MAT 2
II.E

OU CHE 2
2. poschodie
OU BIO 1
OU CHE 1
OU FYZ 1   II.B
OU BIO 2
1. poschodie

OU BIO 3
IV.B

OU MAT 3
III.A

OU MAT 1
III.B

OU FYZ 2 Septima
Prízemie
OU INF 1
OU INF 2 Sexta
1 posch.
OU INF 3 II.A
 
Kardio kútik GMH - zhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
  
Pondelok, 29 August 2016 12:31

V druhom polroku školského roka 2015/2016 realizovali vyučujúci telesnej výchovy spolu so svojimi študentmi a študentkami  projekt pod názvom  „ Kardio kútik GMH“. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti  Slovenska a poisťovňou Kooperativa.

V rámci projektu boli zakúpené dva spinningové a jeden veslovací trenažér, ktoré sa stali hlavnými pomocníkmi pre rozvoj kardiovaskulárneho cvičenia našich študentov. Cieľom bolo študentov oboznámiť s kardiovaskulárnym cvičením, dať im možnosť si toto cvičenie vyskúšať a pre všetkých tých, ktorí prejavia záujem, organizovať pravidelné intenzívne cvičenie a tréningy v popoludňajších hodinách v školskej posilňovni.

V rámci projektu sa uskutočnilo viacero zaujímavých podujatí. V spolupráci so Slovenskou asociáciou halového veslovania sme zorganizovali v našej športovej hale štafetovú súťaž družstiev v halovom veslovaní na vzdialenosť  2000 metrov. Výborná atmosféra, podporená možnosťou využiť softvér na grafické zobrazovanie priebežného stavu súťaže vzbudila veľký záujem a mala pozitívny ohlas nielen u študentov, ale aj u  vedenia a učiteľov našej školy. Skupinu chlapcov - druhákov a tretiakov veslovanie zaujalo natoľko, že po pravidelnom tréningu sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska stredoškolákov v halovom veslovaní v Banskej Bystrici.

Druhou dôležitou aktivitou bolo nadviazanie spolupráce s fitnes štúdiom Dynamic v Námestove, kde sme mali možnosť absolvovať hodiny spinningu vedené profesionálnou cvičiteľkou. Tieto návštevy sme zorganizovali pre záujemcov nielen z radov študentov, ale i učiteľov našej školy.

Podstatou však bolo oboznamovanie všetkých študentov našej školy s týmto cvičením nielen na hodinách telesnej výchovy, ale i v rámci pravidelného, dobrovoľného popoludňajšieho cvičenia. Trenažéry ostávajú majetkom našej školy a všetci veríme, že si počas trvania projektu našli dostatok priaznivcov. Študenti a študentky ktorí prejavia záujem, budú mať možnosť aj v budúcom školskom roku pravidelne cvičiť či trénovať s ich využitím, čo vnímame ako najväčší prínos projektu  „ Kardio kútik GMH“.

 

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí

Posledná úprava ( Pondelok, 29 August 2016 12:55 )
 
Bilingválne gymnázium - štipendiá pre šk. rokk 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Jún 2016 00:00

Se remite la resolución de la convocatoria de becas de la Universidad de Granada para el curso 2016-2017 , el impreso de solicitud y más información relacionada con la convocatoria. Os rogamos, por favor, que informéis a los alumnos interesados.

Čítať celý článok...
 
Dokumenty PDF Tlačiť E-mail

Legislatíva

Školský zákon

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

Školské dokumenty

Dôležité termíny v šk. roku 2016/2017

Tlačivo - Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

Vzor - TVVP

Inovovaný Školský vzdelávací program pre štvorročné gymnázium

Inovovaný Školský vzdelávací program pre bilingválne gymnázium

Inovovaný Školský vzdelávací program pre osemročné gymnázium

Školský vzdelávací program ISCED 3A

Školský vzdelávací program ISCED 3A - bilingválne gymnázium

Školský vzdelávací program ISCED 2

Školský vzdelávací program ISCED 3A, Školský vzdelávací program ISCED 3A - bilingválne gymnázium, Školský vzdelávací program ISCED 2 - učebné osnovy a prílohy a prierezové témy v plnom znení sú dostupné k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

Školský poriadok s doplnkom

 

Záverečná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016

 

 
Profil školy PDF Tlačiť E-mail

Základnou činnosťou školy je výchovno – vzdelávacia činnosť, a preto je podstatné túto činnosť orientovať k príprave žiakov na život tak, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo , premyslene a účinne riešiť problémy, s ktorými sa stretnú.
Pripravujeme našich žiakov pre život tak, aby boli rozhľadení, vytrvalí a schopní kooperovať a pracovať v tíme, aby  mali seba motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.
V súčasnej dobe je dôležité, aby sme pripravili žiakov, ktorí získajú kvalitné zručnosti v oblasti IKT, aby boli informovaní o najnovších poznatkoch v tejto oblasti a aby ich vedeli aplikovať v praxi. Ďalšou prioritou je kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a zaradením sa svojimi vedomosťami a jazykovými schopnosťami v rámci európskeho rámca. Chceme, aby sa naši žiaci uplatnili aj v zahraničí a ich jazykové zručnosti dosiahli čo možno najvyššiu úroveň- B1- B2. Budeme našich žiakov viesť v duchu humanistických princípov so zmyslom pre pravdu a spravodlivosť, pre rasovú znášanlivosť, pre porozumenie druhých .Formujeme u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Kladieme dôraz na to, aby naši žiaci vedeli tímovo pracovať, navzájom sa rešpektovať, byť zodpovednými a samostatnými. Chceme, aby sa žiaci i pedagógovia v škole cítili dobre, aby sa navzájom spoznávali, aby neboli ľahostajní voči problémom druhých
V spolupráci s rodičmi vyvíjame snahu vychovať z našich žiakov ľudí pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Posilňujeme úlohu a vážnosť učiteľa, zvyšujeme motiváciu pedagogického zboru,  dbáme o profesijný i odborný rast každého učiteľa. Škola  bude podporovať záujem učiteľov o ďalšie odborné školenia, získavanie kvalifikačných skúšok, zapojenia do výskumov , umožní im zahraničné pobyty a bude aj ďalej podporovať zapojenie učiteľov  do rôznych foriem vzdelávania. Chceme, aby absolvent našej školy bol zrelý a samostatný mladý človek s jasne vyprofilovaným rebríčkom hodnôt, na vrchole ktorých stojí humanizmus, tolerancia, priateľstvo, láska, úcta k hodnotám i človeku .
Základnou prioritou školy je , aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti a aby ich vedeli správne využiť počas štúdia na našom gymnáziu, ale aj neskôr v ďalšom štúdiu či v praxi. Dôležité je tiež, aby rozvíjali kľúčové spôsobilosti , aby boli komunikatívni, flexibilní a tvoriví. Škole záleží na tom, aby žiaci vedeli vyhľadávať informácie, aby  ich vedeli využiť v svoj prospech, aby vedeli s nimi správne pracovať  a aby prostredníctvom získaných informácií  obohacovali svoj duševný a vedomostný potenciál.
Naše gymnázium má záujem aj naďalej  vyhľadávať a podporovať talenty, ktorých máme nemálo , ale taktiež pracovať aj s ostatnými žiakmi tak, aby neustále zvyšovali úroveň svojich vedomostí. Podporovať záujmy žiakov podľa ich požiadaviek a požiadaviek  spoločnosti, využijeme najmä vzdelávacie poukazy  a rôzne krúžkové formy.

Úzko  spolupracujeme s rodičmi, ktorí sú dôležitou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu a bez ktorých vývoj školy si nevieme predstaviť.
Sme školou, ktorá si je vedomá, že bez spolupráce s verejnosťou, by život v nej prestal existovať, a preto považujeme za nevyhnutné ,aby sa táto spolupráca aj naďalej rozvíjala. Pôjde najmä o spoluprácu s orgánmi predstavujúce mesto Trstená, s podnikateľskými subjektami a rôznymi inštitúciami pôsobiacimi v meste i v regióne Oravy.
Ak sa chceme stať dobrými európanmi, je potrebné poznávať krajiny Európy, spoznávať kultúru, jazyk či dejiny európskych štátov. Preto aj naďalej budeme podporovať družobné vzťahy so školami v zahraničí, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu a budeme hľadať aj ďalšie možnosti s novými krajinami, s novými školami či organizáciami.
Naša škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné i špecifické vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Naším cieľom je, aby sme do života pripravili tvorivých absolventov, ktorí sa budú vedieť uplatniť v ďalšom štúdiu či na trhu práce.
Je potrebné , aby  naši žiaci mali možnosť rozvíjať sa podľa svojich schopností, aby boli  úspešní a  prípadný neúspech ich  neodradil od ďalšej práce.
Škola si uvedomuje, že je dôležité zabezpečiť vhodné podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami tak, aby títo žiaci mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Žiak po absolvovaní školského vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní maturitnej skúšky dosiahne vzdelanie na úrovni 3.A podľa ISCED

Škola sa profiluje ako škola v  plnej miere využívajúca  vzdelávací model :
•    osemročné štúdium so zameraním na informatiku
•    štvorročné štúdium so zameraním na informatiku , cudzie jazyky a všeobecné vzdelanie
•    bilingválna španielska sekcia so zameraním na prírodovedné predmety

V týchto modeloch poskytuje všeobecné vzdelanie v rozsahu všeobecnej zložky profilu absolventa, kde si buduje imidž školy garantujúcej kvalitné jazykové vzdelanie , ekologické cítenie a hlbokú úctou k vlastným tradíciám a vlasti , kvalitné vzdelanie v oblasti informatiky .Veľký dôraz sa kladie aj na kvalitné vzdelanie v oblasti prírodovedných predmetov , s cieľom s úspechom zvládnuť množstvo informácií v oblasti vedy a techniky .V špecifickej individuálnej časti vzdelávania spája právo žiaka na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty s rozumnou profesijnou orientáciou s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň naplnenia špecifickej zložky profilu absolventa.

Profil absolventa

Profil absolventa Gymnázia Martina Hattalu vychádza z profilu absolventa gymnaziálneho vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu.  Podľa neho má žiak na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové spôsobilosti:

 1. spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa
  • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní  ových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
  • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
  • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
  • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,
 2. sociálne  komunikačné spôsobilosti
  • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, jeho ústny a písomný prejav je adekvátny situácii a účelu uplatnenia,
  • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
  • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
  • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
  • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,
 3. spôsobilosť  riešiť problémy
  • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
  • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a  využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
  • poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
  • dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť  konflikty,
 4. spôsobilosti občianske
  • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
  • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
  • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
  • je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti,
  • zainteresovane sleduje a posudzuje  udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť  kvality životného prostredia,
 5. spôsobilosti sociálne a personálne
  • reflektuje vlastnú identitu,   buduje si vlastnú  samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
  • na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
  • efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných  cieľov,
  • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch,
 6. spôsobilosti pracovné
  • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje  výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
  • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
  • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení,
  • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,
 7. spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
  • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  umenia,
  • dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
  • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
  • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície,
  • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
  • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
  • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.,
 8. spôsobilosti uplatňovať základ matematického myslenia   a základné schopnosti   poznávať  v oblasti vedy a techniky
  • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
  • používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
  • používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vie použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie problémov,
 9. spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií
  • kriticky používa technológie informačnej spoločnosti pri vyučovaní a učení sa, vo voľnom čase a na komunikáciu (používa počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu), rozumie a používa primerane zložité postupy a algoritmy
  • uvedomuje  si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
  • rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a inej digitálnej komunikácie
 10. spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti
  • schopnosť inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote.


Tento profil absolventa tvorí základ všeobecnej zložky profilu absolventa. Spôsobilosti v ňom formulované tvoria základ učebných osnov predmetov a ďalšieho pedagogického plánovania.


 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 2

Meniny:

Dnes : Roman(a)
Zajtra : Matej
február 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Žiadne udalosti

 STU Strojnícka fakulta

Projekt ESF

Strediská moderného a aktívneho vzdelávania

ITMS: 26110130602

 

Európsky sociálny fond

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

EURÓPSKA ÚNIA

Operčný program vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Moderné vzdelávacie centrá pre podporu premeny a inováciu vzdelávania

Kód výzvy:

OPV-2008/1.1/04-SORO

PrihlásenieUžívateľov online

Máme online 137 hostí